Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pharmnew spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Wał Miedzeszyński 608 (kod pocztowy 03-994), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000497544 (dalej Administrator Danych). Możesz się skontaktować z Administratorem Danych elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres (e-mail: daneosobowe@pharmnew.pl) lub listem poleconym bezpośrednio na adres Administratora Danych wskazany powyżej;
 3. Pharmnew Sp. z o.o. za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Użytkownika:
  a. informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;
  b. informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
  c. rejestracji sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony;
  d. wszelkie inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli został umieszczony na stronie lub poczty elektronicznej.
 4. Podane przez Użytkownika dane osobowe, mogą być wykorzystywane jedynie w celu:
  a. udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Pharmnew Sp. z o.o. -podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego – 6 ust. 1 lit. a i f) RODO, art. 9 ust. 2 i) lub lit. f)
  b. obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  c. podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit.
  b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności Pharmnew Sp. z o.o. lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Pharmnew Sp. z o.o. ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Jeśli uzasadniony prawnie interes Pharmnew Sp. z o.o. dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. Pharmnew Sp. z o.o. zachowa dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu Pharmnew Sp. z o.o. usunie lub zanonimizuje dane osobowe Użytkownika Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.
 6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika będą :
  a. upoważnieni pracownicy Pharmnew Sp. z o.o. i upoważnione osoby działające na zlecenie Pharmnew Sp. z o.o.,
  b. podmioty działające na zlecenie i w imieniu Pharmnew Sp. z o.o., tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Pharmnew Sp. z o.o. (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Pharmnew Sp. z o.o.),
  c. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy,
  d. biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
 8. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których Pharmnew Sp. z o.o. może promować swoje usługi i produkty bądź zamieszczać inne treści o charakterze reklamowym.
 9. W każdym czasie Użytkownikowi przysługuje:
  a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem
  10. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@pharmnew.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  a. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.
  b. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Co to są pliki cookies? Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze smartfonie czy innym urządzeniu, zwanym dalej „Urządzeniem końcowym”, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisem internetowymi i przeglądarką. Spełniają one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Do czego wykorzystuje się pliki cookies? Pliki cookies służą do obserwacji zachowań Użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po stronie internetowej. Służą również do zapamiętywania preferencji Użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu mu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych. Dane podane przez Użytkownika, lub zbierane automatycznie wykorzystuje się w celu:
  a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa
  i niezawodności Serwisu,
  b. monitorowania stanu sesji,
  c. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika,
  d. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Serwisu.
 3. Jakiego rodzaju pliki cookies są używane? W ramach serwisu pharmnew.pl, zwanego dalej „Serwisem” stosowane są następujące pliki:
  a. Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
  b. Cookies trwałych – pozostają na Urządzeniu końcowym po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia użytkownika, kiedy odwiedza Serwis. Dzięki temu strona staje się dla Użytkownika łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje jego preferencje. Tego rodzaju plilki przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  c. Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.
 4. Jak zablokować obsługę plików cookies? Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień przeglądarki może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony i korzystaniu z jej zasobów.
 5. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Podczas korzystania przez Użytkownika ze Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz pliki cookies do następujących dostawców: Google Analytics, Facebook, HotJar, Megiteam oraz mogą być zapisywane w logach serwera. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie plików cookies na jego komputerze/innym urządzeniu końcowym w celach określonych w niniejszej polityce cookie.